Rusiyada Təhsil

Rusiya Federasiyası Müstəqil Dövlətlər Birliyində (MDB) təmsil olunan ən böyük dövlətdir. Keçmiş SSRİ-nin varisi olan Rusiya Boloniya prosesinə ilk qoşulan ölkələrdəndir.

Rusiya Federasiyası Şərqi Avropa və Şimali Asiyada yerləşir. Azərbaycan, Gürcüstan, Ukrayna, Qazaxstan, Belorusiya, Çin, Monqolustan, Şimali Koreya, Norveç, Finlandiya, Litva, Latviya, Estoniya və Polşa ilə həmsərhəd ölkədir. Rusiya universitetləri bütün dünyada məşhurdur. Xarici tələbələrin qəbulu imtahan və ya imtahansiz (atestat) vasitəsi ilə həyata keçirilir.

Rusiyada ali təhsilin kifayət qədər uzun müddətli tarixi var. Rusiyanın bir çox universitetlərində çoxlu nəsil görkəmli alimlər yetişdirən elmi məktəblər quraşdırılıb. Rusiya ali məktəbi sanballı təhsil proqram xarakteri ilə fərqlənir. Son 10 ildə təhsil sisteminin yenidən qurulması üçün ölkədə ciddi təhsil islahatları aparılıb.

Rusiya Federasiyasında mövcud olan dövlət, özəl, bələdiyyə təhsil müəssisələri fəaliyyətlərini hökumət tərəfindən təsdiq olunmuş nümunəvi əsasnamələrə uyğun qururlar.

Akademiyalar

Rusiya Dövlət Ədliyyə Nazirliyinin Akademiyası

Rusiya Dövlət Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) Akademiyası

Rusiya Dövlət Polis Akademiyası

Rusiya Dövlət Gömrük Akademiyası

Rusiya Dövlət Aviasiya Akademiyası

Rusiyada Ali Təhsil

Ənənəvi olaraq Rusiyada ali təhsil iki pilləyə bölünür: bakalavriat və magistratura. Ali təhsil proqramlarının normativ müddətləri aşağıdakı kimidir:

– bakalavr dərəcəsi almaq üçün təhsilin əyani forması üzrə bakalavriat proqramı – 4 il;

– mütəxəssis dərəcəsi almaq üçün əyani forma üzrə mütəxəssis hazırlığı proqramı – 5 ildən az olmamaqla;

– təhsilin əyani forması üzrə magistr dərəcəsi almaq üçün magistr proqramı – 2 il;

– elmi pedaqoji kadrların aspiranturaya (adyunktura) hazırlığı proqramı – 3 ildən artıq olmamaqla.

Ali təhsilin tədris proqramını uğurla mənimsəmiş və yekun attestasiyadan keçmiş şəxslərə müvafiq qaydada ali təhsil təsnifatları (akademik dərəcələr) verilir. Bakalavriat proqramını mənimsəyənlərə – bakalavr, mütəxəssis hazırlığı proqramını başa vuranlara mütəxəssis, magistratura proqramını mənimsəyənlərə magistr, elmi pedaqoji kadrların aspirantura (adyunktura) hazırlıq proqramını keçənlərə ali məktəb müəllimi və ya tədqiqatçı, dissertasiya müdafiə etmiş şəxslərə isə elmlər namizədi diplomu verilir.

Rusiya universitetləri arasında yüksək nüfuza malik və cəmiyyətinin inkişafında xüsusi əhəmiyyət kəsb edən iki ali təhsil müəssisəsinin – Moskva Dövlət Universiteti və Sankt-Peterburq Dövlət Universitetinin adlarını xüsusi olaraq qeyd etmək lazımdır.

Moskva Santk-Peterburg
Академия МВД Российской Федерации Академический институт гуманитарного образования
Академия Министерства Юстиции Российской Федерации Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой
Таможенная Академия Российской Федерации Балтийская академия туризма и предпринимательства (БАТиП)
Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации Балтийский государственный технический университет ВОЕНМЕХ им. Д.Ф. Устинова (БГТУ ВОЕНМЕХ им. Д. Ф. Устинова)
Академия Государственной противопожарной службы (АГПС МЧС РФ) Балтийский институт иностранных языков и межкультурного сотрудничества (БИИЯМС)
Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) Балтийский институт экологии, политики и права (БИЭПП)
Медицинский Университет Военная академия материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулева
МОСКОВСКИЙ НОВЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (МНЮИ) Москва Военная академия связи им. Маршала Советского Союза С.М. Буденного
Московский областной филиал Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского
Институт искусств и информационных технологий Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова (ВМедА)
Московский открытый институт Военно-морской институт радиоэлектроники имени А.С. Попова (филиал)
Московский педагогический государственный университет (МПГУ) Военного учебно-научного центра Военно-Морского Флота “Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова”
Московский пограничный институт Федеральной службы безопасности Российской Федерации (МПИ ФСБ РФ) Военно-транспортный университет железнодорожных войск
Московский психолого-социальный университет (НОУ ВПО “МПСУ”) Военный инженерно-технический университет Санкт-Петербург
Московский институт государственного и корпоративного управления (МИГКУ) Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова» (ВУНЦ ВМФ ВМА)
Московский институт государственного управления и права (МИГУП) Восточно-Европейский институт психоанализа (ВЕИП)
Московский институт иностранных языков Восточный институт
Московский институт лингвистики Высшая религиозно-философская школа (институт) (ВРФШ
Московский институт мировой экономики и международных отношений (МИМЭМО) Высшая школа народных искусств (институт)
Московский институт национальных и региональных отношений (МИНРО) Государственная полярная академия (ГПА)
Московский институт открытого образования (МИОО) Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова (ГУМФР)
Московский институт права (МИП) Институт декоративно-прикладного искусства
Московский институт предпринимательства и права (МИПП Институт заочного обучения Национального минерально-сырьевого университета “Горный”
Московский институт психоанализа Институт иностранных языков (г. Санкт-Петербург)
Moskva    Santk-Peterburg
Московский институт современного академического образования Институт правоведения и предпринимательства (ИПП) Пушкин
Московский институт телевидения и радиовещания “Останкино” (МИТРО) Институт практической психологии “Иматон”
Московский институт управления (МИУ) Институт специальной педагогики и психологии (ИСПИП)
Московский институт управления и сервиса (МИУС) Институт телевидения, бизнеса и дизайна (ИТиД)
Московский институт физической культуры и спорта (МИФКИС) Институт холода и биотехнологий Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики Санкт-Петербург
Московский институт экономики, политики и права (МИЭПП) Институт экономики и финансов
Московский институт электроники и математики Национального исследовательского университета “Высшая школа экономики” (МИЭМ НИУ ВШЭ) Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина (АОУ ВПО «ЛГУ им. А.С.Пушкина»)
Московский институт энергобезопасности и энергосбережения (МИЭЭ) Международный Банковский Институт (МБИ)
Московский институт юриспруденции Межрегиональный институт экономики и права при МПА ЕврАзЭС (МИЭП при МПА ЕврАзЭС)
Московский государственный технологический университет “Станкин” (МГТУ “СТАНКИН”) Михайловская военная артиллерийская академия
Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК) Морской корпус Петра Великого Санкт-Петербургского военно-морского института
Московский государственный университет дизайна и технологии (МГУДТ) Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ имени М.В. Ломоносова) Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»
Московский государственный университет инженерной экологии (МГУИЭ) Национальный открытый институт России г. Санкт-Петербург (НЧОУ ВПО НОИР
Московский государственный университет печати имени Ивана Федорова (МГУ печати Невский институт управления и дизайна (ЧОУ ВПО НИУД)
Московский государственный университет пищевых производств (МГУПП) Невский институт языка и культуры (ЧНОУ ВПО НИЯК)
Московский государственный университет приборостроения и информатики (МГУПИ) Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И. П. Павлова
Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) Петербургский государственный университет путей сообщения императора Александра I (ПГУПС)
Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (МГУТУ им. К.Г. Разумовского) Петербургский институт иудаики
Московский государственный университет тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова (МИТХТ) Российский государственный гидрометеорологический университет (РГГМУ)
Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ) Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена (РГПУ им. А. И. Герцена)
Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Русская Христианская Гуманитарная Академия (РХГА)
Московский гуманитарно-экономический институт (АНО ВПО МГЭИ) Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины
Московский гуманитарный институт (МГИ) Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства